Kommersiella intressen bakom alkoholkommission

Förra veckan kom nyheten att Alkoholkommissionen bildats. Bakom denna står Sprit & vinleverantörsföreningen1 och Sveriges bryggerier, det vill säga intresseorganisationer för de företag som tjänar pengar på alkohol. Alkoholkommissionen ska presentera hur svensk alkoholpolitik kan utvecklas. De som säljer alkohol har alltså själva tillsatt en kommission för att ge förslag på hur politiken som finns för att reglera deras produkter ska se ut. Jämförelsen som ligger nära till hands är att tobaksindustrin skulle tillsätta en tobakskommission för att utveckla svensk tobakspolitik. Det här är naturligtvis både ett sätt för industrin att påverka politiken i ett för dem gynnsamt håll och en form av whitewashing där kommissionen ska ge legitimitet åt industrin.

Att alkoholföretag och tobaksföretag använder forskare, kommissioner och liknande för att ifrågasätta farorna med deras produkter, kritisera politiska åtgärder som missgynnar deras ekonomiska intressen eller föreslå åtgärder som har mindre effekt på konsumtionen och skadorna är inget nytt utan närmast tradition. När det gäller tobaksindustrin har den här typen av initiativ dessbättre väldigt liten trovärdighet, men när det gäller alkoholindustrin tillåts den tyvärr fortfarande ha inflytande över alkoholpolitiken. Det första vi bör så fast är naturligtvis att en sån här kommission bekostad och tillsatt av alkoholindustrin saknar all trovärdighet.

Kommissionens uppdrag
Låt oss dock studera dess uppdrag lite närmare. Grundarna SVL och Sveriges bryggerier har nämligen tagit fram kommissionens direktiv. Vad säger då direktiven?

”Kommissionen ska särskilt:

beskriva den oreglerade handeln med alkohol och dess konsekvenser ur ett juridisk, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det är av särskilt intresse att titta på relationerna mellan organiserad brottslighet och okontrollerad försäljning och hur vi bäst kan säkerställa att återfå kontrollen.”

Direkt kommer vi till industrins favoritfråga: Den oreglerade handeln. Det är naturligtvis inte bra att alkohol importeras och säljs vid sidan av Systembolaget, men industrins taktik sen sen många år är att överdriva införsel och oreglerad handel för att använda som argument för skattesänkningar (dvs lägre pris) på alkohol (dvs deras egna produkter) och kanske även viss ökad tillgänglighet till ”reglerad alkohol”. Alkohol är dock lika farlig oavsett. Att öka konsumtionen leder till fler problem oavsett om det är en öl köpt på Systembolaget eller i Tyskland.

”Undersöka sambandet mellan skatt på alkohol och konsumtion i syfte att fastställa om alkoholskatten är ändamålsenligt utformad, utifrån syftet att begränsa konsumtionen av alkohol och generera skatteintäkter.

studera hur dagens utformning av och nivå på alkoholskatten påverkar brottslighet och sociala problem.”

Som väntat kommer här två punkter om alkoholskatten. Det är väl inte en supervågad gissning att man här ska komma fram till att skatten bör sänkas för att motverka oreglerad handel.

belysa alkoholnäringens betydelse för jobb och tillväxt och potentialen för landsbygdsutveckling.”

Se där! Ofta brukar man tala om alkoholens negativa effekter, men här kommer plötsligt en punkt om hur viktig alkoholnäringen påstås vara. Det kan väl aldrig bero på att alkoholnäringen själva skrivit punkterna? Låt mig gissa att kommissionen inte kommer att ställa dessa positiva effekter mot de enorma samhällsekonomiska kostnader alkoholen för med sig som vida överstiger vinsterna. Vinster som tenderar att överdrivas när industrin ofta räknar in en väldigt stor del av restauranger och besöksnäring som tack vare just alkoholen.

granska alkoholkonsumtionens sociala mönster, utveckling och skadeverkningar, särskilt kopplingen mellan konsumtion och skador och om den så kallade totalkonsumtionsmodellen är ett lämpligt analysverktyg i detta sammanhang.”

Nu kommer nåt om alkoholens skadeverkningar. Det låter ju bra. Men vänta nu här. Fokus i den här punkten är inte att kartlägga alkoholens skadeverkningar utan snarast riktas en kritisk ton mot totalkonsumtionsmodellen. Det är en teoretisk modell som väldigt kortfattat visar att det finns ett samband mellan konsumtionen i ett samhälle och skadorna av alkohol. Denna modell har ett starkt vetenskapligt stöd, men är avskydd av industrin eftersom de naturligtvis inte vill ha åtgärder som leder till att konsumtionen (det vill säga deras försäljning minskar).

”klarlägga olika aktörers inbördes ägande, beroende och roller i den svenska alkoholpolitiken och att komma med förslag till om och i så fall hur denna rollfördelning kan göras mer ändamålsenlig.”

Den här punkten förstår jag ärligt talat inte riktigt. Vad är man egentligen ute efter?

Kommissionens ledamöter
Kommissionen består av fem ledamöter. Gemensamt är att den samlade kunskapen om alkoholpolitik ser ganska skral ut och en snabb sökning på internet bekräftar att få av dessa gjort nåt större avtryck på det alkoholpolitiska området.

Erik Åsbrink är kommissionens ordförande och den mest välkände ledamoten. Hans tidigare roll som finansminister lyfts fram främst och är förstås tänkt att ge legitimitet åt kommissionen, men det är längesen han lämnade politiken och engagerade sig i näringslivet. Några större avtryck i alkoholfrågan har han inte gjort.

Helena Frisk är tidigare ordförande för den socialpolitiska organisationen Verdandi och riksdagsledamot (s). Verdandi var ursprungligen en nykterhetsorganisation, men sedan organisationen lämnade det har dess inställning i alkoholpolitiska frågor ibland förvånat. Det tydligaste exemplet var kanske när man i debatten om sänkt alkoholskatt 2004 ställde sig på alkoholindustrins sida och krävde sänkta alkoholskatter.

Nina-Katri Gustafsson är forskare på Stockholms universitet och den i gruppen som får ses som mest meriterad när det kommer till kunskap om alkoholfrågor. Det är internationell sett en vanlig strategi från såväl tobaksindustrin som alkoholindustrin att knyta forskare till sig, men mycket olyckligt och svårbegripligt att forskare säljer sitt rykte på det här sättet. Hennes forskning har bland annat handlat om hur priset påverkat alkoholkonsumtionen i Sverige och det är ju ett intressant ämne, men åtminstone jag kommer att ha svårt att ta hennes framtida forskning på allvar.

Sune Rydén kommer från Tullverket och det finns inte så mycket mer information om honom, men det är inte konstigt att alkoholindustrin väljer en person med denna bakgrund då man som sagt gärna vill särskilt lyfta fram införsel- och smuggelsprit som huvudproblemet.

Eva Östling slutligen kommer från Svenskt Näringsliv och har varit vd för Visita som är den svenska besöksnäringens branschorganisation. Hennes kunskaper och erfarenhet av alkoholpolitik är höljt i dunkel, men hennes plats i kommissionen hänger antagligen samman med direktivens syfte att lyfta fram alkoholnäringens positiva betydelse.

 1. Ja, de särskriver sitt namn. []

Barnen – alkoholnormens riktiga förlorare?

Det jag märker tydligaste hos människor som har svårt att förstå normer är att de inte kan greppa ”många bäckar små”-konceptet. ”Hur har mitt måttliga drickande/rasistiska uttryck för bakverk/sexistiska skämt något att göra med missbruk, rasism eller sexism och förtryck av kvinnor att göra?” Jo för att ju fler som gör det, gör det till en norm. Många bäckar små blir en norm.

Jag tror att vi alla känner någon vars förälder har missbrukat. ”I varje skolklass i Sverige finns ett par tre barn som har en förälder som dricker för mycket.” säger Barnperspektivet.se.1 Kanske har vi fått ta del av den ångesten, kanske anar vi bara eller så har vi inte den blekaste aning vilken börda barn i vår närhet bär.

Skärmavbild 2014-10-24 kl. 14.01.29

Djävulsdansen, ett nytt tvprogram om beroende och medberoende har fått mycket positiv feedback. Programledarna möter människor i medberoendeposition och det verkar inte ha lämnat någon åskådare oberörd. En miljon svenskar beräknas leva som anhörig till någon med alkoholproblem och någonstans mellan 100.000 och ca 400.000((http://www.accentmagasin.se/missbruk/oenighet-om-hur-manga-barn-som-far-illa-pa-grund-av-alkohol/)) beräknas vara barn.

När vi pratar om alkoholnormen så utmålas ofta missbrukarna som förlorarna på vårt slentriandrickande samhälle. Att den här idén om att alkohol anses vara så naturligt i så många sammanhang, att om du inte dricker är du konstig, att det inte skadar med något glas då och då gör att missbruket ökar. Ju mer naturligt alkohol blir i fler sammanhang, ju enklare är det att dölja sitt missbruk. Ju fler alkoholreklamannonser, ju fler missbrukare påminns om sin drog. Ju oftare vi har högtider där alkohol liksom ingår ju mer omåttlig fylla accepteras. Det brukar ofta komma upp i diskussioner om den ”måttliga drickarens rätt” att handla alkohol i matbutiken. Att det skulle leda till ökat missbruk för många andra ”är ju inte den måttliges fel och inget hen bör behöva ta ansvar för”. Eller? Jag tycker helt otippat att vi borde det. Att vi borde vara solidariska och alltid tänka på de svagaste i sammanhanget.

Men är det missbrukarna som är de svagaste i sammanhanget? Eller är det oskyldiga barn som inte valt sina föräldrar eller deras missbruk? Jag kan inte räkna på mina händer hur många sorgliga historier jag hört från närstående, om hur många högtider som pajats och den där skammen, som känns så otroligt påtaglig vid varje historia. Oskar skrev här förra året om förbud mot att dricka inför sina barn2, och tanken borde ju inte vara så revolutionerande. CAN kom nyligen ut med en studie att det är svårt för barn till missbrukare att få hjälp, ofta får de inte hjälp förens de kommer själva i missbruk, vilket tragiskt nog är vanligt.3

Så vad kan vi göra? Vi kan uppmärksamma problemet. Prata om det, lära oss mer om det. Men vi kan framför allt utmana alkoholnormen. Genom att sänka alkoholens status i samhället, att göra den mer otillgänglig eller mindre socialt accepterad – så minskar självfallet missbruket. Vill du göra något väldigt konkret tycker jag att alla bör gå med i kampanjen Vit Jul. Människor skriver in sitt namn och mejladress och tar ett ställningstagande till förmån för de barn med föräldrar i missbruk, en lovar att fira en vit jul genom att vara nykter julafton, juldagen och annandag jul. På så sätt får fler barn automatiskt fler vita jular. Det blir ju inte helt överraskande ökande missbruk runt högtider och framför allt julen, den här kampanjen hjälper delvis också de barn som utsätts. Upplevelsepresent.se skänker en också en slant för varje person som går med så att utsatta barn kan få en finare jul, så vad väntar du på?
http://vitjul.se/
Skärmavbild 2014-10-24 kl. 14.22.54

Din enda ursäkt är om du redan är med i en nykterhetsorganisation, och då utmanar du ju
redan alkoholnormen till max. Till dig vill jag rikta ett stort tack, det är vi nog många som vill.

/Sigrid Mikaelsson-Rehnberg

 1. http://www.barnperspektivet.se/teman/speciell-familjesituation/missbruk-i-familjen []
 2. http://alkoholpolitik.se/?p=646 []
 3. http://www.can.se/sv/Nyheter/Fa-insatser-till-barn-i-familjer-med-missbruk/ []

Skall vi äntligen slippa alkoholreklam i TV?

Det förefaller som alkoholreklamen kan vara på väg bort från TV.1

Enligt Dagens Media så skall Konsumentverket ta kontakt med EU-kommissionen, och försöka stänga ner alkoholreklamen som kommer från de strategiskt placerade TV3,TV6 och Kanal 5. Strategiskt placerade att bryta mot svensk lag, alltså.

Det kommer inte ta lång tid innan det skriks om att det är ”odemokratiskt”, det är ”förmynderi”. Det alkoholhetsarna missar är att det faktiskt är olagligt med alkoholreklam i TV-rutan på svensk mark.

7e kapitlet, 3e paragrafen Alkohollagen:

Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter får inte kommersiella annonser i ljudradioprogram, tv-program eller beställ-tv användas. Det gäller även sådana tv-sändningar över satellit som omfattas av radio- och tv-lagen (2010:696)2

 

Kort och gott, TV-reklam för alkohol är olaglig i Sverige. Bara för att Storbritannien anser det ok, så skall inte brittisk lag gälla i Sverige. Detta är ett naturligt utslag av arbete att uppehålla lagen, en lag som dessa mediabolag haft chansen att följ med aktvit valt att ignorera, för profitens skull.Än en gång så går vinst före hälsa och förnuft för dessa företag.

Idag när alkoholreklamen skenar och det görs miljardinvesteringar bara i sverige vad gäller reklam, så är detta verkligen ett steg i rätt riktning. Det finns ingen garanti att man bara når ut till 25+ när man gör TV-reklam. Mediaspill är alldeles för troligt och det behövs styras upp. Nu vill alkoholföretagen marknadsföra så långt ner i åldrarna dom kan, och därför passar TV-reklam bra. Där kan man måla upp fantasivärldar och tidigt locka in ungdomar att bruka deras varor med häftiga filmer om fantastiska äventyr.

Reklamen är ofta riktigt snyggt gjord, och som gammal reklamare kan jag uppskatta hantverket vad gäller produktionen. Men bara för att det är snyggt, så är det inte rätt eller ofarligt med deras produkter. Det är alldeles för stor risk att barn och ungdomar under 25 blir exponerade för denna reklm och det är olagligt och oansvarigt. Den största ökningen för några år sedan var just alkoholrekam i TV, enligt CAN3:

Samtidigt visar Sifos reklammätningar att det är i TV som över hälften av alkoholbranschens reklam visas.

 

Alkoholindustrin (Svenska bryggeriföreningen tillsammans med Sprit & Vinleverantörsföreningen med bland andra spritgiganten Diageo bland medlemmarna) har till råga på allt nu satt upp en egen granskningsman, vilket kan anses som ett steg i rätt riktning. Men det är ungefär som att låta en varg vakta fårahagen: det finns ett fasad, och under ytan finns det andra motiv. Varför i hela friden skulle dessa företag som gärna ignorerar lagar, helt plötsligt försöka begränsa sin egna försäljning?4

Nej, initiativ från alkoholindustrin är inte att lita på fullt ut, och som tur är så har konsumentverket tagit på sig att driva frågan vidare efter förarbete av IOGT-NTO. Man kan bara hoppas att EU har förnuft i denna frågan och hindrar svenska företag från att bryta mot svensk lag.

/Andreas

 1. http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3856365.ece []
 2. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Alkohollag-20101622_sfs-2010-1622/#K7 []
 3. http://www.can.se/sv/Tidskriften-AoN/Alkoholreklam/Alkoholreklamen-har-okat-med-127-procent-pa-tre-ar/ []
 4. http://www.dn.se/ekonomi/alkoholreklam-okar-kraftigt-1/ []

Är rattfyllerister verkligen idioter?

Ibland anklagas nykterhetsrörelsen för att vara moralistisk och för att se ner på människor för deras val. Jag ser mycket mer kollektivistiskt på frågan än att det är individer som gör dåliga val. Då och då hör och ser jag människor som idiotförklarar rattfyllerister eller andra människor som har gjort dumma saker på fyllan. Jag är förstås kraftig motståndare till all form av rattfylleri, men även här ser jag mer kollektivistiskt på frågan och tycker det är en förenkling att anklaga individen för att ha dålig karaktär eller vara en idiot som inte förstår bättre.

Jag gör antagandet att den absoluta majoriteten av alla rattfyllerister i Sverige har ett alkoholberoende. Jag menar att 100 % av alla rattfyllerister har alkoholproblem eftersom att jag ser rattfylleri som ett alkoholproblem. Istället för att moralisera över de som kör rattfulla och se på dem som dåliga människor med svag karaktär, så kan vi se dem som ett del i alkoholkulturen. Sannolikheten för att göra dumma saker på fyllan ökar kraftigt för den som har ett alkoholberoende. Vips så hamnar vi i alkoholpolitikens kärna.

Genom att föra en restriktiv alkoholpolitik och genom att fler människor väljer att avstå alkohol, så får vi på sikt färre människor med ett alkoholberoende och där med färre människor som kör rattfulla. Vi vet inte idag vilka av dagens måttlighetsdrickare som kommer få så pass allvarliga alkoholproblem att de väljer att köra bil under alkoholpåverkan. Men vi vet att när människor generellt dricker mindre alkohol så kommer det på sikt vara färre människor som gör denna korkade och livsfarliga handling.

Förstås har individen ett ansvar. Jag är positiv till utvecklingen av nya tekniker för att motverka rattfylleri, så som alkobommar vid båtavfarter. Men är verkligen den långsiktiga lösningen att kritisera individer som av någon anledning har utvecklat ett alkoholproblem och inte kan hantera sitt drickande? Istället borde vi ha en alkoholpolitik och en dryckeskultur som leder till att färre människor ens kommer i närheten av den korkade tanken att köra bil på fyllan.

/Oskar Jalkevik

Vilka visioner tillåter vi oss att ha?

Sverige har en förhållandevis restriktiv alkoholpolitik i ett internationellt perspektiv. Vi har monopol på försäljning av alkohol och skatt på alkoholdrycker. Över tid har dock den svenska alkoholpolitiken blivit allt mer liberal med fler försäljningsställen, fler serveringstillstånd, ökad införsel, alkoholreklam och i viss mån förändrade dryckesvanor. I Sverige har regeringen antagit en ANTD-strategi1 med målet om ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskat tobaksbruk och minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol.

Observera att målet på tobaksområdet är ett minskat bruk av tobak, medan målet på alkoholområdet är lite annorlunda utformat. Har det någon betydelse? I viss mån har nog målets formulering en betydelse, även om vi vet att minskad konsumtion är främsta vägen till minskade skador.

På narkotikaområdet är målet ett narkotikafritt samhälle. På alkoholområdet är det idag få som tänker sig ett alkoholfritt samhälle och kanske ännu färre som förespråkar ett förbud av alkohol. Det är emellertid inte självklart. Från Kerala i Indien rapporterades det i somras om att delstatsregeringens mål var ett alkoholfritt Kerala. Vägen dit går genom att ca 700 barer förlorar alkoholtillstånd i år och nästa. De närmaste 10 åren ska 10% av butikerna som säljer alkohol, de flesta statliga, stängas varje år och om 10 år ska alkohol vara förbjudet.

Bakgrunden till denna radikala politik är att Kerala har högst alkoholkonsumtion i hela Indien med många skador och sociala problem som följd. Befolkningen i Kerala dricker 8,3 liter alkohol per person och år. I Sverige var motsvarande siffra förra året 9,9 liter alkohol, men vem i Sverige förespråkar en radikal alkoholpolitik? Vem vågar ha en vision om ett alkoholfritt samhälle?

Det är intressant att jämföra med tobaksområdet. Där finns exempel på radikala visioner på betydligt närmare håll än Indien. Och det har gått ganska fort. På 1980-talet var det nog få i Sverige som trodde att det 2014 skulle vara förbjudet att röka inne på restauranger och krogar. För några år sedan antog Finland visionen om ett tobaksfritt samhälle och det finns ganska många som förespråkar att Sverige bör ha samma vision.

Vilka visioner borde vi ha på alkoholområdet och vilken betydelse har visionen?

Niklas Christerson

 1. Strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken []

Miljövänlig alkohol & ekovinets förlovade land

Ja, nu tänkte jag dra in lite miljöpolitik i mina tankar om alkoholpolitik. Det är fantastiskt att det är en trend att vara miljövän, möjligtvis går det att ifrågasätta motiven, men resultatet är ju allt som allt en förbättring. Men så är det det här med ekologisk vin och öl. Som vego får en ofta reaktionen ”Ah, ja jag är inte vegan/vegetarian, men jag äter bara svenskt eller ekologiskt kött”. För en person som valt bort kött på grund av etik är detta helt onödig information. Jag kan ibland få samma känsla när det kommer till alkohol.

Skärmavbild 2014-09-24 kl. 12.42.40
Vi har en kultur idag där människor som dricker alkohol klappar sig på axeln när de dricker ”miljövänlig” sådan. Självfallet är återigen det en vinst för miljön att detta är en trend, det bästa vore om den alkohol som finns bara producerades miljövänligt. Enligt min personliga åsikt vore det bästa en miljövänlig, djuretisk(vi tar den diskussionen en annan gång) och restriktiv alkoholpolitik. Problemet är att krav, eko eller fairtrade-klistermärket ursäktar en konsumtion av något som  i sig är giftigt. Så vad är ekovin till exempel?

”Den ekologiska vinodlaren bekämpar istället skadedjur och svampar med hjälp av biologisk nedbrytbara preparat. Man nyttjar växtföljd och olika odlingstekniker istället för att använda kemiska medel. Det tar mer tid i anspråk för vinodlaren och ofta blir skörden något mindre när man odlar ekologiskt.
Den ekologiske vinodlaren bekämpar ogräsen i sina odlingar med mekanisk ogräsharv, flamning och handhackning, istället för kemiska preparat. Eftersom inte effekten är 100-procentig, får man en rik mångfald i många ekologiska vingårdar. Som gödsel använder man organiska gödsel till sina marker, istället för kemiskt framställt sådant.”1

Okej, alltså är det mindre besprutningsmedel som vi, naturen och den som arbetar med framställningen får i oss. Bra så. Men det är lite grumligt ändå vad som får finnas i produktionen:

”Följande är beståndsdelar tillåtna för att producera ekologiskt vin i EU: Jäst, diammoniumfosfat, tiaminhydroklorid, karbon, växtprotein, gelatin, husbloss, äggvita, tannin, kasein, kaliumkaseinat, kiseldioxid, bentonit, pektolytiska enzymer, mjölksyra, vinsyra, kalciumkarbonat, kaliumbikarbonat, kaliumbitartrat, malolaktisk bakterie, askorbinsyra, citronsyra, metartaric syra, gummi arabicum, kopparcitrat, kopparsulfat, ekchips och kaliumalginat.”2

Absolut är det här inga direkt farliga substanser, men om du som miljövän liksom jag försöker banta på tillsatser, så räddar inte ekoklistermärket dig heller. Visst är transporten också mer klimatkompenserad, men vill du vara riktig miljövän så spelar det fortfarande roll att din flaska importerats från fjärran länder. Det största problemet för mig ligger i att alkoholen i sig är giftig. Jag ser på alkohol så som många ser på cigaretter, vi vet att det är dåligt, det är upp till var och en att bruka men alla måste vara medvetna om konsekvenserna. Hälsoriskerna av alkohol har tagits upp på den här bloggen förut så jag ska inte upprepa allt. Självklart är tex ett ekovin bättre eftersom det inte innehåller besprutningsmedel och så vidare, men du kommer inte ifrån själva alkoholen, som är skadlig.

Skärmavbild 2014-09-24 kl. 12.39.57

 

 

 

 

 

 

 

Alkohol är ju alltså egentligen etanol.3

Det finns forskning som nu visar att:

– Alkohol krymper hjärnan: ”Hjärnan krymper av alkoholkonsumtion. Det är den huvudsakliga slutsatsen i en amerikansk studie som presenteras i Archives of Neurology. Författarna har studerat 1839 vuxna individer som genomgick MR-undersökning av hjärnan.”4

– Alkohol är cancerframkallande: ”Till de nya fynden hör kunskapen om alkohol och kopplingen till cancer. World Cancer Report 2014 visar att alkohol ligger bakom 5 procent av all cancer, vilket gör alkohol till den näst största enskilda orsaken (efter tobak) till cancerinsjuknande.”5

– Alkohol är dåligt för hjärtat: ”I den nya studien har forskarna granskat data från 56 studier som tillsammans omfattar över 260 000 deltagare. Resultatet de fann var att även måttlighetskonsumenter kan sänka sitt blodtryck och minska risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom genom att minska alkoholkonsumtionen.”6

Så, summa summarum. Alkohol är inte miljövänligt någonsin, åtminstone inte för din kropp. Den kan vara mer eller mindre, och om en måste dricka alkohol är det bäst att köpa ekologiskt tillverkad sådan. Men jag vill ändå jämföra det med cigaretter och tobak. Skulle vi klappa oss själva på axeln om vi ”bara rökte ekologiska cigaretter”?

/Sigrid Mikaelsson-Rehnberg

 1. http://www.ekovin.se/ekologiskt_vin/ekologiska_viner/ []
 2. http://www.svd.se/mat-och-vin/vin-ol/grumliga-besked-om-ekologin-i-vinhyllan_8729200.svd []
 3. http://sv.wikipedia.org/wiki/Etanol []
 4. http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=10684 []
 5. http://www.dn.se/debatt/okant-bland-svenskar-att-alkohol-orsakar-cancer/ []
 6. http://www.accentmagasin.se/forskning/alkohol-daligt-for-hjartat/ []

Makten är din. Ta den!

Att alkohol är en generator för till exempel ångest är ingenting nytt. Ångest efter alkoholkonsumtion är så vanligt, att det till och med har en egen sida på 1177.se1 där man går igenom vad som händer med kroppen:

Man kan tänka sig flera fysiska förklaringar till detta, bland annat att alkoholen orsakar en relativ vätskebrist i kroppen, att blodsockernivåerna sjunker onormalt lågt efter alkoholrus eller att hjärnan överkompenserar alkoholens lugnande effekt och gör en mer ”nervös” dagen efter att man druckit. – Från 1177.se

 

Glädjande då att se hur den alkoholfria trenden fortsätter. Nu har Mårten Andersson tagit efter Klubb Sobeer2 och öppnat en nykter nattklubb kallad Sober3 i Stockholm. Mårten har efter ett vitt halvår kommit fram till att nyktert är fräschare än alkohol och att man skall kunna gå ut i valfritt nattliv utan att endast bli erbjuden sunkig cola eller kranvatten med citron i. Därför blev jag så glad när Accent lanserade alkoholfriakartan.se4 där man kan söka efter uteställen med bra alkoholfritt utbud. DET är konsumentmakt.

Det finns massvis med fantastiska alkoholfria alternativ för krögare och andra att ta in, men vi konsumenter måste dels bli fler dels våga rösta med plånboken. Har en restaurang eller nattklubb inte något du önskar dricka, påpeka det. Ge dom förnuftig tid att åtgärda det och om inget sker, se dig om efter nya intressanta ställen som bryr sig om dig som kund. Det är inte hela världen för en krögare att ta in någon back eller två med alkoholfritt alternativ utan det bottnar i lättja och ointresse. Kanske nykterister borde gå ut i grupp och markera vårt intresse genom att besöka en restuarang, för att sedan lämna utan att beställa något då det inte finns intressanta alternativ? För nykteristernas del så hade eventuella kampanjer gynnat många fler än den enskilda gruppen.

Det finns föreningen Fruktdrycker5, som sedan 1951 arbetat med att sprida kännedom om alkoholfria drycker. High Chaparral har större intäkter nu efter dom införde ett spritstopp på nöjesområdet6. Nyktert är hetare än på många år. Vi lever i bra tider även om det finns företag och organisationer som sätter profit före hälsa och omtanke.

Det finns en hel del farligare lobbygrupper (LRF t.ex. med sin gårdsförsäljning och ”köttfri måndag”-skräck) som utan att tveka gör aktiviteter som bara gynnar dom. Se på företag somRedbull, som inte direkt motarbetar trenden med Redbull och vodka som en bra kombination, trots att den kan vara direkt livsfarlig7. Redbull kan verkligen ge dig vingar.

Alkoholstör.se8 var ett fantastiskt initiativ från IOGT-NTO, där man engagerade gräsrötter och andra intresserade att dels engagera sina politiker och dels anmäla dessa sjuka mängder av alkoholreklam.

 Enligt lagen ska alkoholreklam vara ”särskilt måttfull” och ”inte uppmana till bruk av alkohol”. Den får inte heller vara påträngande, rikta sig till barn eller ungdomar under 25 år eller uppmana till konsumtion vid olämpliga tillfällen.9

Anmälningarna ökade med 800%!10 Det kallar jag engagemang, och folkbildningskampanjer som den här där man lär medlemmar och andra hur man kan påverka samhället är bra ur demokratisk synpunkt också. Man får människor att engagera sig för det man tycker är rätt istället för att bara titta på och irritera sig.

Så sluta knyt näven i fickan, och agera! Hör dig för i stan efter någon krögare som vågar prova en nykter kväll. Dra igång lokala kampanjer mot tvivelaktig reklam och samarbeten. Det behövs engagemang från övertygade människor för att påverka våra politiker och företag. Politikerna påverkas genom ditt engagemang och din rösträtt. Ställ dom till svars året runt och inte bara inför valet. Tvinga dom att vara på tårna med insändare och publika brev. Företagen och lobbyorganisationerna påverkas genom de val du gör med din plånbok.

 

 1. http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Fragor-och-svar/Alkohol/Varfor-far-jag-angest-dagen-efter-jag-druckit/ []
 2. https://www.facebook.com/klubbsobeer?fref=ts []
 3. http://sodrateatern.com/sv/Program-och-biljetter/Evenemang/Sober/ []
 4. www.alkoholfriakartan.se []
 5. www.http://fruktdrycker.se/ []
 6. http://www.accentmagasin.se/nykterhet/pangsucce-for-spritstopp/ []
 7. http://www.medicaldaily.com/clubbers-downing-red-bull-and-vodka-are-600-more-likely-suffer-heart-palpitations-241992 []
 8. www.alkoholstor.se []
 9. http://www.accentmagasin.se/politik/sa-anmaler-du-alkoholreklam/ []
 10. http://www.accentmagasin.se/politik/rekordanmalan-av-alkoholreklam/ []

Är jag en glädjedödare?

Alkoholfrågan anses ofta vara en så kallad värdebaserad politisk fråga. Utöver rationella argument och fakta så anses frågan till stor del styras av värderingar. Jag  tillhör dem som menar att alla politiska frågor, med rätta, delvis styrs av värderingar. Men det blir lite extra tydligt i alkoholfrågan.

För några månader sedan uttalade jag mig i en tidning i Stockholm om ett förslag på att anlägga uteservering på stadens skolgårdar under sommarlovet. Klicka här för att läsa tidningsartikeln. När jag för några år sedan medverkade i SVT:s morgonprogram för att diskutera gårdsförsäljning av alkohol var ett av motståndarens argument att jag hade moralpanik.

Jag är inte den enda förespråkaren av restriktiv alkoholpolitik som fått höra den typen av argument. Det är ganska vanligt. Varför är det så? Det handlar knappast om att begrepp som glädjedödare och moralpanik är rationella argument, det är snarare retorik. Det är ett försök från meningsmotståndaren att påvisa någonting annat än de rationella argumenten. Trots att utredning efter utredning har visat att gårdsförsäljning inte går att kombinera med den svenska alkoholpolitiska modellen, så ville min meningsmotståndare försöka få det till att min ståndpunkt i frågan om gårdsförsäljning enbart handlade om att jag vill förbjuda människor från att dricka vin som är producerat på små produktionsplatser på landsbygden. Trots att jag i artikeln om skolgårdar betonar att jag ser positivt på att tomma skolgårdar görs användbara under sommarlovet men tycker det är olämpligt att servera alkohol på platser som sommarlovsfirande barn ska kunna använda, så kommer ordet ”glädjedödare”. Är det så glädjedödande att lyfta fram trevliga sommaraktiviteter utan alkoholhaltiga alternativ?

Snarare kan jag tycka att de personer som försvarar en liberalare alkoholpolitik med att beskriva motståndarsidan som glädjedödare med moralpanik, kanske snarare själva borde fundera över sitt personliga förhållningssätt till frågan? Jag kan ge ett lugnande besked: Den enskilda medborgarens rätt att dricka alkohol är inte hotad. Den restriktiva alkoholpolitiken är inte ens ett hot för dem som då och då vill supa skallen i bitar. Däremot vet vi att den restriktiva alkoholpolitiken på sikt leder till att färre personer vill supa skallen i bitar vilket för med sig en lång rad fördelar för individen, familjen och samhället.

Mitt budskap till dem som slentrianmässigt anklagar den restriktiva alkoholpolitiken för att vara moralistisk och glädjedödande. Fundera ett varv till och återkom med riktiga argument!

/Oskar Jalkevik

Starkt stöd för Systembolagets monopol

Systembolaget är populärare än nånsin enligt siffror som Systembolaget presenterade häromveckan och som tagits fram av TNS Sifo. Enligt undersökningen är 75% av befolkningen för att behålla detaljhandelsmonopolet för försäljning av alkohol. Bland politiker är stödet ännu starkare. Inget parti går ut med att de vill avskaffa monopolet, även om tankarna om ”gårdsförsäljning” ju i praktiken innebär att det öppnas en ny försäljningskanal.

Aftonbladet har låtit 600 riksdagskandidater med stor chans att komma in i riksdagen, från partier som idag sitter i riksdagen samt Feministiskt initiativ, genomföra deras valkompass och svara på några snabbfrågor.1 En av dessa snabbfrågor lyder ”Ska försäljning av starköl, vin och sprit i livsmedelsbutiker tillåtas?”. Av de kandidater som har svarat så har ca 85% svarat nej. Skillnaden mellan partierna är emellertid stor. Bland Vänsterpartiets kandidater svarar samtliga nej, medan varannan moderat, 49 st, svarar ja. Även om Moderaterna som parti numera säger sig värna monopolet så vill många moderater avskaffa det. Denna splittring uppmärksammades också inför EU-valet, när partiets toppnamn Gunnar Hökmark berättade att han var emot monopolet.

En intressant aspekt utöver partitillhörighet är att två tredjedelar av de som svarat ja är män. Att män är mer alkoholliberala än kvinnor tycks alltså stämma bland riksdagskandidaterna.

Frågan som Aftonbladet ställer fångar naturligtvis inte alla nyanser som finns i denna fråga och som kanske egentligen är mer intressanta. Frågan om så kallad gårdsförsäljning hamnar till exempel utanför, men är en fråga som framförallt Centerpartiet vurmar för. Centerpartisten Emil Källström uttrycker det tydligt i sin kommentar till frågan. Han svarar nej, men skriver ”Jag anser att gårdsförsäljning ska tillåtas, som innebär att producenter av alkoholhaltiga drycker får sälja direkt till kund i liten skala.” Gårdsförsäljning innebär ett åsidosättande av monopolet efter som andra aktörer tillåts bedriva detaljhandel med alkohol. Om hur gårdsförsäljning dessutom är ett hot mot den restriktiva alkoholpolitiken i stort har Andreas skrivit om tidigare här på Alkoholpolitik.se.

En annan nyans som missas är huruvida man vill ta bort monopolet helt eller vill ha kvar t.ex. spritförsäljning på Systembolaget. Vissa kandidater har i sina kommentarer specificerat att de endast avser öl och vin, att de vill ha ett system med licensierade butiker, etc.

Mest innovativa svar står nog socialdemokraten Kenneth G Forslund som kommenterar såhär: ”Jag tycker att Systembolaget ska ha möjlighet att driva butik inne i livsmedelsbutiker. På ett sätt som inte hotar Systembolagets monopol.” Ett förslag som när man tänker på det egentligen inte borde vara särskilt populärt i något läger. Det blir ökad tillgänglighet, vilket är problematiskt ur alkoholpolitisk synpunkt, samtidigt som det inte öppnar upp för nya aktörer vilket monopolmotståndarna brukar lyfta fram som ett viktigt argument.

Stödet för Systembolagets monopol är alltså väldigt starkt både bland allmänheten och riksdagskandidaterna.

Så här många svarade ja fördelat på samtliga partier:
V: 0%
F!: 3,6%
S: 0,6%
Mp: 1,6%
C: 12,5%
Fp: 21,3%
Kd: 5,1%
M: 50%
Sd: 32,7%

Här är hela listan på de kandidater som svarat ja, och alltså vill avskaffa Systembolagets monopol.

Niklas Christerson

 1. http://www.aftonbladet.se/nyheter/valaret2014/riksdag/Kandidaterna/ []

Student <3 Alkohol – att se en norm och placeboeffekten

Sjung om studentens lulliga dagar! Vi tar en kort paus i serien om kvinnor/bistånd/alkohol, för nu börjar studentlivet om eller på nytt för många.

IQ lanserade under Almedalen (jag vet inte hur jag kunde missa det när jag var där?) sin undersökning om alkoholvanor hos studenter1 , och det är väl inte en överraskning för någon att unga vuxna är de som dricker mest? Unga vuxna som lägger grunden för resten av sitt livs alkoholkonsumtion, är i nästan allas ögon ursäktade att supa. Jag funderar ofta på varför. Många unga med alkoholproblem skyller ofta på sitt studentliv, är du student är det ju normalt att dricka, och det mycket. Det finns självklart undersökningar så som IQ’s som visar på att de anser sig både pressade2 , men det krävs ingen särskilt krävande omvärldsanalys för att se att så är fallet. Det skapar ju självklart risk för våld, sexuella brott, missbruk och i IQ’s rapport svarar var tredje student att de har presterat sämre i sina studier för att de har druckit alkohol dagen innan3 . Är det verkligen så otroligt normalt och riktigt att just denna grupp ska konsumera mest alkohol?

fakta

Även de politiska studentförbunden har stora problem med sina alkoholvanor, och till viss del även ungdomsförbunden. De äldre medlemmarna dricker, skryter om sina fyllor och stänger yngre medlemmar ute. Men i studentförbunden är alkoholnormen så stark att det i vissa områden kan vara svårt att hitta ett politiskt möte som inte involverar alkohol. Ska våra unga politiker diskutera fram sina åsikter i alkoholens dimma? Men, den stora anledningen till att det är accepterat att unga vuxna och studenter dricker är ju för att det är ett stressigt liv de lever. De förtjänar ju att slappna av. Här kommer det obehagliga: I förordet till rapporten skriver:

”Att festande i många avseenden ses som synonymt med studentliv är inte heller särskilt konstigt. Åren som student är ganska få och att då ta chansen att ha så mycket kul man kan mellan perioder av tentaångest och studier tycker jag är helt rätt.”4 .

Okej, är en VD för ett dotterbolag till systembolaget måste en ju förhålla sig till ”vi vill att ni ska dricka men måttligt”. Men att han befäster den falska normen att alkohol är synonymt med kul, i förordet? Det är ganska magstarkt i min mening. Ska vi prata om Fakefree-videon igen?

Helt ärligt – vanligaste anledningen till att folk i Sverige väljer alkohol är ju för att – få hångla, ha kul med kompisar och slappna av. Är alkohol en magisk dryck som kan fixa allt det där rent kemiskt? Njaa, det finns faktiskt inget medicinskt bevis för att alkohol i sig själv skapar alla känsloyttringar och beteenden under en fylla. Det är i själva verket förväntningen på att känna sig upprymd, hämningslös, ledsen, avkopplad eller mer social som avgör om berusningskänslan uppstår.

Alltså, berusningen är till största del en social konstruktion – något som hänger på omgivningen.”5

Jag hoppas innerligt att studentlivet skulle se annorlunda ut om vi lyckades krossa föreställningen om att det är alkoholen som får dig att ha kul, och om fler insåg att det är placeboeffekten. För det förvånar mig ofta att många är bra på att se normer angående vithet, patriarkala strukturer och klassproblematik – men inte alkohol. Att deras skyltande med att dricka leder till att vi håller lögnen vid liv. Nu 2014 drar Sveriges Förenade Studentkårer och IQ’s projekt igång för att göra studenternas alkoholvanor sundare6, jag hoppas på goda resultat och att detta är någonting som vi kan ta till oss inom politiken. Sveriges högskolor och universitet är våra största statliga verksamheter, nog ska vi kunna bli bättre på att påverka alkoholnormen där?

Till dig kära student – fira tentan med att göra något roligt som inte involverar alkohol, våga bryt normen. Det är värt det.

/Sigrid Mikaelsson-Rehnberg

 1. http://www.iq.se/public/assets/Rapport_om_studentliv_och_alkoholkultur_webb3.pdf []
 2. http://www.metro.se/nyheter/studenter-kanner-sig-pressade-att-dricka-alkohol/EVHnaE!sQj2HagET7TE2/ []
 3. http://www.iq.se/sv/press/2014/7/1/manga-studenter-har-en-riskkonsumtion-av-alkohol []
 4. http://www.iq.se/public/assets/Rapport_om_studentliv_och_alkoholkultur_webb3.pdf []
 5. http://www.fakefree.se/ []
 6. http://www.sfs.se/nyheter/studenter-och-alkohol-i-ny-satsning []