Hur ska vi prata om ”passive drinking”?

Under lång tid handlade tobaksprevention om direkta hälsoskador på den som använder tobak. En stor del av preventionsarbetet var inriktat på information och upplysning riktat till den enskilde. Så småningom har diskussionen förflyttats från att handla enbart om den enskildes medicinska skador till att även handla om omgivningens negativa påverkan av rökning, ofta kallad passiv rökning.

Samtidigt som diskussionen har vidgats har också politiken blivit mer restriktiv. Diskussionen om passiv rökning skapade en ökad förståelse för behovet av restriktiv politik på tobaksområdet. Den enskildes medicinska skador är naturligtvis fortfarande centrala, men en vidgad diskussion har skapat utrymme för andra politiska åtgärder. Åtgärder som dessutom skyddar både tobaksanvändarens hälsa och omgivningens hälsa.

Om detta handlar en artikel refererad i popNAD. Jag funderar på vilka paralleller som kan dras till alkoholområdet. På alkoholområdet har vi, i Sverige, en relativt restriktiv politik, men allt för ofta tenderar diskussionen att handla om enskilda individers alkoholkonsumtion.

En diskussion som i stället fokuserar på omgivningens påverkan av alkoholkonsumtion kan tydliggöra behovet av regler på alkoholområdet. Även om dessa effekter inte är lika direkt tydliga som att andas in giftig rök så är konsekvenserna omfattande och i många fall allvarliga. Det handlar om t.ex. rattfylla, våldsbrott och farliga olyckor, men också om obehagliga närmanden, otrygghet, lukt och hotfullhet. Och precis som med passiv rökning är det inte bara de som röker flera paket om dagen (eller har hög alkoholkonsumtion) som utsätter omgivningen för negativ påverkan.

Begreppet ”passive drinking” har lanserats, men ännu inte fått fäste. Och någon svenskt begrepp som fungerar bra har jag ännu inte sett. Rökfria miljöer är ett annat tydligt begrepp från tobakspreventionen. Dessa har blivit en självklarhet, medan alkoholfria miljöer under samma period har blivit utrotningshotade.

Utmaningen, om vi ska lära av tobaksdiskussionen, är att hitta ett ett tydligt samlingsbegrepp som innefattar negativa effekter för omgivningen. Och att sätta detta begrepp i centrum för diskussionen om alkohol.

Är ”passive drinking” rätt begrepp? Hur kan vi översätta det till begriplig svenska?

/Niklas Christerson