Ett glas ökar cancerrisken med 7-10%

Nyligen skrev jag om sambanden mellan alkohol och cancer och att kunskapen bland allmänheten tyvärr är låg. Förra veckan släppte Cancerfonden årets Cancerfondsrapport och där har de valt att ägna ett helt stycke åt alkohol, som orsakar tusentals cancerfall i Sverige varje år. Det är glädjande att Cancerfonden väljer att lyfta fram detta och ta ställning för behovet av en restriktiv alkoholpolitik.

Kanske är det också dags för Cancerfonden att uppdatera den rekommendation som finns på deras hemsida som jag tog upp i mitt förra inlägg. I den nya rapporten skrivs tydligt att det inte finns någon säker alkoholkonsumtion med avseende på cancerrisk. Det är mängden alkohol som är avgörande och säkrast är att inte dricka alls. I rapporten hänvisas dessutom till en rad studier som visar att ett litet glas alkohol om dagen ökar risken för bröstcancer med mellan 7 och 10%. I rekommendationen förespråkas däremot en måttlig konsumtion där kvinnor inte bör dricka mer än ett standardglas per dag och män inte mer än två.

Jag hoppas att informationen på hemsidan uppdateras, för det är trots allt den som flest människor läser. Jag hoppas framför allt att Cancerfonden fortsätter att prata om alkohol och cancer. Cancerfonden är duktiga på opinionsbildning och föra fram sitt budskap, vilket förhoppningsvis leder till att fler förstår sambanden mellan alkohol och cancer. Här finns en stor folkbildningsinsats att göra!

Sprid kunskap om alkohol och cancer

Den senaste tiden har kopplingen mellan alkohol och cancer uppmärksammats mer. Det är positivt. Hittills har kunskapen bland allmänheten om detta starka samband varit väldigt lågt trots att det varit känt i 25 år.

Många kanske skakar på huvudet och tänker ”inte ytterligare en sak som ger cancer”. Det är förståeligt att tänka så med tanke på alla larmrapporter i media, men frågan om alkohol och cancer är mycket viktigare än diverse mer tveksamma rapporter om cancer och chips. Alkohol är nämligen en väldigt stor riskfaktor. I fransk studie visade t.ex. att alkohol där var den näst största orsaken bakom cancerfall, näst efter tobak.

Alkohol ökar risken mest för relativt ovanliga cancerformer som cancer i mun, svalg och struphuvud, men det finns även ett tydligt samband med bröstcancer och cancer i ändtarmen. Även om risken för dessa cancerformer är mindre så drabbas fler personer eftersom dessa cancerformer är så vanliga.

Kunskapen om detta är dock låg i Sverige. Enligt en undersökning från 2010 var det endast 23% av svenskarna som var säkra på att alkoholkonsumtion ökar risken för cancer. Detta var den lägsta siffran av alla EU-länder. Snittet i EU låg på 36%. Cancerfonden informerar om alkoholkonsumtion som riskfaktor på sin hemsida, men innan den nuvarande artikeln från 2011 fanns ingen sån information trots den kända risken.

Cancerfonden rekommenderar på sin hemsida att man ska ”dricka måttligt”, dvs för män max 2 standardglas per dag och för kvinnor max 1 standardglas per dag. Rekommendationen är hämtad från den europeiska koden mot cancer från 2003. Den stämmer dock dåligt överens med framför allt nyare forskning som visar en ökad risk för cancer även vid måttlig alkoholkonsumtion. Den spär också på ”måttlighetsmyten” om att s.k. måttlig alkoholkonsumtion skulle vara riskfritt eller till och med hälsosamt. När det gäller cancer finns det ingen lägsta riskfri gräns utan risken ökar för varje glas. Enligt en nyligen publicerad amerikansk forskningsrapport är måttlig alkoholkonsumtion (dvs den konsumtion som Cancerfonden rekommenderar) orsak till en tredjedel av de alkoholrelaterade cancerfallen(!) Frågan måste lyftas fram mer och på ett korrekt sätt, även om det sticker i ögonen på en del alkoholkonsumenter.

Slutsats:
Sambandet mellan alkohol och cancer är starkt och att det inte finns någon riskfri konsumtion. Ju mindre du dricker desto bättre. Det finns ingen säker konsumtion. Du väljer själv vilken risk du vill ta, men ingen alkoholkonsumtion är riskfri. Kunskapen är låg i Sverige och därför borde detta lyftas fram mer av myndigheter och organisationer.

SLAN, samarbetsorgan för alkoholpolitiska och narkotikapolitiska organisationer, gav ut ett jättebra faktablad i höstas för dig som vill läsa mer.

/Niklas Christerson