Höjd alkoholskatt – Bra, men inte bra nog

Både jag och Oskar har tidigare skrivit här på Alkoholpolitik.se om att det är dags att höja skatten på alkohol. Under sommaren har många påtalat att regeringen bör hålla sitt vallöfte om höjd alkoholskatt. Höjd alkoholskatt leder till minskad konsumtion och minskade alkoholrelaterade skador. I regeringen tycks dock ha funnits en oenighet om behovet av en skattehöjning och det har därför varit oklart om det överhuvudtaget skulle bli någon höjning.

Nu har budgetpropositionen precis släppts och den innehöll som väntat ett positivt besked. Regeringen föreslår en höjning av alkoholskatten! Det är bra, men det är inte bra nog. Höjningen är nämligen bara sju procent för vin och öl och ynka en procent för starksprit. Det är ett steg i rätt riktning, men det är ett väldigt litet steg.

Inför förra valet lovade högeralliansen att höja skatten med 1,1 miljarder och de rödgröna lovade 1,4 miljarder. Omräknat i procent innebär det i båda fallen en höjning på över tio procent. Resultatet av dessa löften är alltså tre år senare en höjning med sju respektive en procent.

Alkoholskatten indexuppräknas inte och det innebär att skatten på alkohol sjunker i takt med inflationen. De senaste 20 åren har den därför sjunkit mycket mer än denna höjning motsvarar. Låt oss hoppas att höjningen som aviserats idag bara är den första i en rad av skattehöjningar.

Länk till den del av budgetpropositionen där alkoholskatten behandlas: http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/37/09/d602dd5b.pdf (Se sidan 456 ff)

/Niklas Christerson

Höj alkoholskatten!

Brittisk alkoholpolitik är inget föredöme för Sverige, men på vissa punkter går det åt rätt håll. Under flera år har Storbritannien höjt skatten på öl och det är skattehöjningar som har effekt – under 2012 minskade ölförsäljningen med 4,7 procent. Högre alkoholskatt leder till lägre alkoholkonsumtion och lägre alkoholkonsumtion ger färre skador. Det visar inte bara exemplet i Storbritannien utan det är en slutsats som har starkt stöd i internationell alkoholforskning. Ett annat exempel är Finland där man chocksänkte skatten 2004 med ökade skador som följd. Därefter har man i omgångar höjt skatten igen och sett hur konsumtionen minskar.

Eftersom den svenska alkoholskatten inte beräknas i procent och inte heller justeras efter inflationen har realpriset på alkohol i praktiken sjunkit. Alkohol har helt enkelt blivit billigare och billigare under många år.

I Europa har många länder de senaste åren valt att höja alkoholskatten – Sverige borde följa efter. Höjd alkoholskatt leder till en minskad totalkonsumtion med mindre alkoholskador som följd. Alkoholskatten påverkar också priskänsliga grupper mest, vilket innebär att det är en bra åtgärd för att minska konsumtionen bland storkonsumenter och ungdomar.

Det vanligast argumentet mot en skattehöjning är att införseln av alkohol kommer att öka. Det är möjligt att så är fallet, men det intressanta är hur den totala konsumtionen av alkohol påverkas.

Om, och i så fall hur mycket, smuggling och annan införsel ökar när alkoholskatten höjs finns det tyvärr inte så mycket forskning om när det gäller alkohol. Inom tobaksforskningen har man dock visat att även om smuggling minskar effekten av skattehöjningar så medför skattehöjningar totalt sett lägre konsumtion, minskade skador och ökade skatteintäkter. I ett läge där det mesta tyder på minskad införsel av alkohol under senare år är dessutom införseln ett ännu svagare argument mot skattehöjning.

Dessutom ficnns det alldeles uppenbart möjligheter inom EU att ha högre skatt än sina grannländer. Just Storbritannien, som höjer skatten, har exempelvis mycket högre alkoholskatt än grannlandet Frankrike.

En engångshöjning av alkoholskatten är inte tillräckligt. Alkoholskatten borde även indexuppräknas så att priset inte som nu hela tiden sjunker i takt med inflationen. Nyligen antog Danmark en lag som innebär att alkoholskatten indexuppräknas – en sådan borde vi så klart ha även i Sverige.

Regeringen har under några år pratat om att höja alkoholskatten. Nu är det är dags att gå från ord till handling och höja alkoholskatten! Det leder till lägre konsumtion, bättre folkhälsa, mer skatteintäkter och därmed till att alkoholen faktiskt bär en något större del av sina kostnader för samhället.

/Niklas Christerson