Kontrollköp – en tandlös tiger?

Nästa vecka, 1 maj, blir det åter tillåtet för kommuner att genomföra kontrollköp av alkohol. Olika former av provköp har används av det offentliga tidigare, men 2009 slog JO fast att det i dessa fall handlade om dold myndighetsutövning och sådana situationer bör enligt JO regleras i lag.1 Det är bakgrunden till lagändringen som träder i kraft nästa vecka. Detta gäller alltså köp utförda av kommuner, för t.ex. ideella organisationer har det hela tiden varit tillåtet.

Även när det gäller relativt små frågor tuggar det offentliga maskineriet uppenbarligen ganska långsamt. JO:s beslut kom för drygt fyra år sedan och för snart tre år sedan tillsatte Maria Larsson en departementsutredning. Kontrollköp innebär alltså att kommunen, som är tillsynsmyndighet för folkölsförsäljning, ges möjlighet att genomföra provköp av alkohol för att se om butiken förvissar sig om köparens ålder. Så här står det i den nya lagtexten:

15 a § I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut folköl enligt 5 kap. 5 § om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder som anges i 3 kap. 7 §, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

Kommunen får möjlighet att anlita en person över 18 år för att kontrollera ålderskontrollen i en butik. Kontrollköpet får genomföras i hemlighet, men kommunen måste informera näringsidkaren efteråt. Kontrollköp får bara ske när det gäller folkölsförsäljning, trots att vi vet att restauranger och krogar är minst lika dåliga på att upprätthålla åldersgränser. Om detta skrev Linda Engström här på Alkoholpolitik.se för drygt ett år sedan.

Kontrollköpet ska ske i syfte att ge underlag för en dialog mellan kommun och handlare. Att detta måste vara syfte tydliggörs ytterligare i nästa paragraf:

15 b § Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att meddela förbud eller varning enligt 9 kap. 19 §.

Kommunen får alltså inte vidta någon form av verksamma åtgärder mot de näringsidkare som inte sköter legitimationskontrollen. Visst är det bra med en dialog, men när kommunen redan har dåliga verktyg för tillsyn och små resurser behövs mer verksamma åtgärder. En dialog kan och bör ske även utan kontrollköp, även om det naturligtvis ger kommunen bättre argument efter ett kontrollköp.

Anledningen till förtydligandet att kommunen inte får vidta åtgärder är den kritik som utredningens förslag fick av Lagrådet. Lagrådet menar att förfarandet med kontrollköp som kan leda till sanktioner påminner om brottsprovokation. Visserligen begår säljaren inget brott,  eftersom köparen som genomför kontrollköpet måste vara över 18 år, men förfarandet är ägnat att framkalla ett handlande av säljaren som kan leda till administrativa sanktioner.2

Lagrådet menar att kontrollköp måste vara effektivt för att motivera en lagstiftning av det slag som utredningen föreslog. Kontrollköp av alkohol är inte särskilt effektivt. En anledning är att lagen endast säger att säljaren ska förvissa sig om att köparen är över 18 år och eftersom det inte uttryckligen finns något krav på legitimationskontroll måste säljarens påstående om att hen varit förvissad om att köparen var över 18 år ofta godtas. Detta gäller förstås speciellt som köparen i dessa fall faktiskt är över 18 år. Lagrådet skriver:

”Att däremot lägga iakttagelser vid sådana kontrollköp till grund för administrativa sanktioner bör inte komma i fråga med hänsyn dels till den sanktionerade regelns vaga utformning, dels till att kontrollköpet inte visar annat än att säljaren underlåtit att kontrollera åldern på någon som faktiskt är över 18 år.”

 

Vinstdrivande aktörer är dåliga på upprätthållande av åldersgränser vid alkoholhantering. Samtidigt är effektiva åldersgränser mycket viktigt för en alkoholpolitik som begränsar skador och lidande. Då behövs verksamma åtgärder och resurser för tillsyn av handlarna. Den nya regleringen av kontrollköp riskerar dock att bli ett slag i luften när kommunen fråntas alla möjligheter att agera mot en säljare som inte sköter ålderskontrollen.

Det visar också vikten av att UNF, som genomfört folkölskontroller i 40 år, fortsätter med dessa kontroller. UNF kan använda provköpare som är under 18 år och kan polisanmäla den som säljer till minderårig.

En möjlighet att göra kontrollköp mer effektivt vore att förtydliga lagstiftningen och till exempel i lag kräva att butiker genomför legitimationskontroll. Med ett sådant krav blir Lagrådets invändningar mot kontrollköp inte lika tungt vägande.

En annan och kanske bättre åtgärd vore att flytta folkölet till Systembolaget – på Systembolaget vet vi att åldersgränserna följs i mycket mycket högre utsträckning än i den övriga handeln.

Niklas Christerson

  1. JO:s beslut 2009-12-18, dnr 2972-2009 []
  2. I ett JO-beslut från 1996 klargjordes att det offentliga inte får genomföra provköp med personer under 18 år, då detta innebär en form av brottsprovokation. Se JO:s beslut 1996-12-11, dnr 3553-1996 []

Kontrollköp av alkoholservering måste bli tillåtet

Vi vill gärna publicera gästinlägg här på Alkoholpolitik.se. Därför är vi glada att idag presentera vår första gästbloggare. Linda Engström, förbundsordförande för Ungdomens Nykterhetsförbund, skriver om behovet av kontrollköp för att upprätthålla reglerna vid alkoholservering.

2011 beslutade regeringen att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda om provköp borde införas som en metod för tillsyn. I april 2012 lämnade arbetsgruppen in en departementsskrivelse som i korthet föreslog att provköp, från och med då benämnt som kontrollköp, skulle vara tillåtet vid tillsyn av försäljning av tobak, folköl och receptbelagda läkemedel. Allt gott så långt. Det ologiska är dock att kontrollköp av alkohol som serveras inte skulle tillåtas. Det huvudsakliga syftet med kontrollköp är att ge de med tillsynsansvar ett verktyg för att kunna säkerställa att minderåriga inte får tag i alkohol, tobak eller läkemedel.

Jag är ordförande för en organisation som under 40 års tid utfört kontroller av de som hanterar alkohol. Vi har i första hand riktat in oss på folköl men har under de senare åren även testat restauranger och krogar och nu senast näthandel av alkohol. Resultatet är alltid detsamma. Den som kan tjäna pengar på alkohol klarar inte av att hålla sig till alkohollagen. I mer eller mindre utsträckning misslyckas alla aktörer med att hålla sig till åldersgränserna. Det handlar inte om enstaka fall utan att de systematiskt missbrukar sitt förtroende att sälja eller servera alkohol.

För mig är det omöjligt att förstå hur utredningen kan konstatera att det finns bristfällig kunskap om serveringen av alkohol till minderåriga och samtidigt inte ge de som ska utföra tillsynen de verktyg som behövs. De sitter i ett låst läge där de beviljar serveringstillstånd till höger och vänster och därefter inte kan följa upp hur alkohollagen följs. Tala om otacksamt jobb.

Jag upprepar, de som tjänar pengar på alkohol klarar inte av att hålla sig till alkohollagen och de kan därmed inte garantera att minderåriga inte får tag i alkohol via dem, i synnerhet inte när det gäller serveringen av alkohol. Trots detta faktum och att vi gång på gång bevisar att åtgärder krävs så bangar arbetsgruppen när det gäller konkreta förslag. Nu får vi bara hoppas att vår folkhälsominister Maria Larsson tänker vara relativt radikal och förslå något så storartat som att det ska finnas fullständiga verktyg för att kunna göra tillsyn av den alkohollag som vi har i Sverige.

Det här handlar givetvis inte i första hand om att företag ska vara laglydiga. Det handlar om unga människor och deras liv. Alkohol som säljs eller serveras till minderåriga leder till bråk, övergrepp, oönskat sex och så vidare. Listan kan göras milslång och den åtgärd som skulle vara mest effektiv, nämligen att tillsynen kan utövas fullt ut är vi alltså på väg att gå miste om.

Mitt mål är givetvis att UNF inte ska behöva göra kontroller överhuvudtaget och att vi blint ska kunna lita på att de som har ansvar för alkohol hanterar det lika bra som Systembolaget gör samt att alla unga ska ha så mycket roligt att göra att alkoholen inte ens känns intressant.


Linda Engström är född 1986 och uppvuxen i en by utanför Umeå. Linda är idag förbundsordförande för Ungdomens Nykterhetsförbund och arbetar i huvudsak med UNF:s politiska frågor för att ge unga ett bra uteliv. På 90-talet gick Linda på Junisgympa och längtade efter att få bli medlem i den där coola organisationen UNF.

Klicka här för att komma till Lindas blogg