Varför används droger? Människa, medel, miljö och marknad

Att svara på frågan varför människor använder droger och varför vissa blir missbrukare är svårt. Det är kanske till och med omöjligt att svara på generellt, men det går att närma sig svaret på frågan utifrån olika utgångspunkter. Vissa lyfter fram det personliga ansvaret, att individen själv väljer att använda droger och utsätta sig för risker. Andra menar att vi har ett samhälle som leder till utslagning och människor som mår dåligt; drogproblem är ett symtom på dessa grundläggande problem.

Jag tycker inte att någon av dessa förklaringsmodeller är hållbara. Vi måste närma oss lösningen på frågan genom att titta på flera samverkande faktorer. Ett sätt att göra detta är att prata om fyra M: Människa, Medel, Miljö och Marknad. Detta är en teoretisk modell som bland annat UNF utgår ifrån i sitt drogpolitiska program. Naturligtvis går det inte att praktiskt eller kanske ens fullt ut teoretiskt skilja på dessa faktorer, men det underlättar förståelsen att göra en uppdelning. I diskussioner om förebyggande arbete eller om alkoholpolitik kan vi nämligen ha dessa faktorers betydelse som utgångspunkt.

Människa
Människans individuella egenskaper påverkar valet att testa samt att fortsätta använda droger. Genetiska skillnader och personlighetsdrag kan ha betydelse. Det viktigt att varje människa har ett ansvar och har förmågan att med rätt stöd ta ansvar för sitt liv.

Medel
I Sverige är alkohol vanligast, men det finns en mängd andra rusmedel som används av många. Olika droger har olika egenskaper, men samtliga ger upplevelser som påverkar benägenheten att använda dem. De kan skapa såväl ett psykiskt som fysiskt beroende. Om drogerna är lättillgängliga och billiga kommer fler att använda dem och därför bör politiken sträva efter låg tillgänglighet och högt pris. Narkotika är förbjudet, medan alkohol av bland annat kulturella skäl är tillåtet, men omgärdat av vissa restriktioner.

Miljö
Det omgivande samhället, både den nära omgivningen och samhällssystemet, påverkar benägenheten att använda droger. Samhällsekonomi, sociala skyddsnät, arbetslöshet, kriminalitet och utslagning hänger samman med droganvändningen. Den direkta omgivningens betydelse är också stor; den som lever i en otrygg miljö där droger är vanliga och accepterade börjar oftare använda droger.

Marknad
Droger är perfekta varor i en kapitalistisk ekonomi. De flesta kan tillverkas enkelt och billigt, samtidigt är den beroende konsumenten ofta villig att betala väldigt mycket. Alkoholindustrin har som sitt enda syfte att sälja så mycket alkohol som möjligt och öka sin vinst. Därför bör vinstintresset inte vara en del av alkoholhanteringen. Av denna anledning finns Systembolaget, men i övriga led i alkoholhanteringen är det idag tyvärr vinstintresset som styr. En annan politisk fråga att alkoholreklam åter bör vara förbjudet. När det gäller den kriminella hanteringen av droger gör även den vinstdrivande kriminaliteten, liksom alla vinstdrivna verksamheter, ekonomiska kalkyler där de väger risker och ansträngningar mot profitmöjligheten. Att de som smugglar, tillverkar knark, säljer knark eller på annat sätt befattar sig med droger illegalt åker dit är därför viktigt för att minska droghandeln.

/Niklas Christerson