Anmäl alkoholreklam!

Sedan några år tillbaka är det tyvärr vanligt med alkoholreklam i Sverige till följd av en svensk tolkning av EU-reglerna på området. Jag tycker alkoholreklam borde förbjudas igen, men i väntan på att det förhoppningsvis sker kan vi använda de möjligheter som faktiskt finns för att anmäla alkoholreklam som bryter mot dagens regler. Därför följer här information om vilka regler som gäller och hur du anmäler.

Reklam i tryckt media, t ex dagstidningar och tidskrifter
Numera är alkoholreklam tillåtet i tidningar, men drycken som marknadsförs får max innehålla 15 volymprocent alkohol. Annonsen får endast visa produkten och får inte uppmuntra till konsumtion. Dessutom ska 20% av annonsen täckas av varningstext.
Reglerna i sin helhet finns i alkohollagen (kap 7).

Anmälan?
Reklam i tryckt media som bryter mot lagen anmäls till Konsumentverket. För att anmäla behöver du veta vem som stod bakom reklamen, vilken produkt som marknadsfördes och vilket datum du tog del av reklamen. Det finns möjlighet att bifoga bild på reklam. Tänk på att i anmäla motivera så tydligt som möjligt på vilket sätt du anser att reklamen strider mot alkohollagen. Här hittar du KO:s anmälningsformulär.

Reklam på internet
På internet gäller samma regler som för tryckt media, men det finns ingen begränsning vad gäller alkoholhalten. Även denna reklam anmäls till KO.

TV och radio (från Sverige)
I svensk tv och radio är det helt förbjudet med alkoholreklam. Dessa regler kringgås dock av tv-kanaler som sänder från andra länder, t ex TV3 och Kanal 5. Hur du anmäler reklam i dessa kanaler återkommer jag till nedan. Om du utsätts för alkoholreklam i någon av SVT:s kanaler, TV4 eller någon svensk radiokanal är det alltså bara att anmäla. Specifika regler kring reklam i tv och radio finns i Radio- och tv-lagen.

Anmälan?
Anmälan görs till Myndigheten för radio och tv. I din anmälan måste du ange datum, tid och kanal som reklamen sändes, samt vilket företag som stod bakom och beskriva innehållet. Motivera också att du ansåg att det var alkoholreklam och att det inte är tillåtet.
Här hittar du anmälningsformulär.

TV (från utlandet)
Vissa programföretag har etablerats sig i utlandet för att undkomma Sveriges hårda regler om reklam, t ex reglerna om reklam riktad mot barn och alkoholreklam. Några stora kanaler, TV3 och Kanal 5, finns därför i Storbritannien. Att det går att kringgå reglerna på detta sätt beror på EU-regler som innebär att det är ursprungslandets regler som ska tillämpas på TV-kanalernas sändningar. Sedan 2010 finns dock i EU-reglerna en effektlandsprincip som innebär en möjlighet att tillämpa reglerna i det land som tv-programmen riktar sig mot. Under 2011 skedde därför en anmälan av alkoholreklamen i dessa kanaler som har lett vidare till kontakter med brittiska myndigheter. Det finns alltså hopp om att vi helt ska slippa alkoholreklam i dessa kanaler framöver!

Den processen är dock inte färdig, men det finns faktiskt i väntan på det möjlighet för oss i Sverige att anmäla reklam i dessa kanaler om de bryter mot brittiska reklamregler. Dessa regler innebär bland annat att reklamen inte får rikta sig till den som är under 18 år eller innehålla någon person som är en förebild speciellt för personer under 18 år. Det finns också många olika positiva egenskaper som inte får förknippas med alkoholkonsumtion i reklamen och reklamen får inte uppmuntra till ”omåttligt drickande”. De fullständiga reglera finns här på BCAP:s hemsida.

Anmälan?
Anmälan görs till en organisation som heter ASA. De vill först veta om du är privatperson eller företrädare för företag/organisation1 Därefter vill de veta datum och ungefärlig tid, vilken kanal du tittade på och vilket program du tittade på när reklamen visades, samt gärna namn på företaget och produkten. Slutligen får du motivera din anmälan och då bör du så klart ange vilken/vilka regler du anser att reklamen bryter emot och varför. Anmälningsformuläret hittar du här.

/Niklas Christerson

  1. Det ger antagligen högre prioritet att anmäla som privatperson, så gör det. []

Höj alkoholskatten!

Brittisk alkoholpolitik är inget föredöme för Sverige, men på vissa punkter går det åt rätt håll. Under flera år har Storbritannien höjt skatten på öl och det är skattehöjningar som har effekt – under 2012 minskade ölförsäljningen med 4,7 procent. Högre alkoholskatt leder till lägre alkoholkonsumtion och lägre alkoholkonsumtion ger färre skador. Det visar inte bara exemplet i Storbritannien utan det är en slutsats som har starkt stöd i internationell alkoholforskning. Ett annat exempel är Finland där man chocksänkte skatten 2004 med ökade skador som följd. Därefter har man i omgångar höjt skatten igen och sett hur konsumtionen minskar.

Eftersom den svenska alkoholskatten inte beräknas i procent och inte heller justeras efter inflationen har realpriset på alkohol i praktiken sjunkit. Alkohol har helt enkelt blivit billigare och billigare under många år.

I Europa har många länder de senaste åren valt att höja alkoholskatten – Sverige borde följa efter. Höjd alkoholskatt leder till en minskad totalkonsumtion med mindre alkoholskador som följd. Alkoholskatten påverkar också priskänsliga grupper mest, vilket innebär att det är en bra åtgärd för att minska konsumtionen bland storkonsumenter och ungdomar.

Det vanligast argumentet mot en skattehöjning är att införseln av alkohol kommer att öka. Det är möjligt att så är fallet, men det intressanta är hur den totala konsumtionen av alkohol påverkas.

Om, och i så fall hur mycket, smuggling och annan införsel ökar när alkoholskatten höjs finns det tyvärr inte så mycket forskning om när det gäller alkohol. Inom tobaksforskningen har man dock visat att även om smuggling minskar effekten av skattehöjningar så medför skattehöjningar totalt sett lägre konsumtion, minskade skador och ökade skatteintäkter. I ett läge där det mesta tyder på minskad införsel av alkohol under senare år är dessutom införseln ett ännu svagare argument mot skattehöjning.

Dessutom ficnns det alldeles uppenbart möjligheter inom EU att ha högre skatt än sina grannländer. Just Storbritannien, som höjer skatten, har exempelvis mycket högre alkoholskatt än grannlandet Frankrike.

En engångshöjning av alkoholskatten är inte tillräckligt. Alkoholskatten borde även indexuppräknas så att priset inte som nu hela tiden sjunker i takt med inflationen. Nyligen antog Danmark en lag som innebär att alkoholskatten indexuppräknas – en sådan borde vi så klart ha även i Sverige.

Regeringen har under några år pratat om att höja alkoholskatten. Nu är det är dags att gå från ord till handling och höja alkoholskatten! Det leder till lägre konsumtion, bättre folkhälsa, mer skatteintäkter och därmed till att alkoholen faktiskt bär en något större del av sina kostnader för samhället.

/Niklas Christerson